Iа, Iб и III б клас – 07.06.2021г.

IIа, IIб и IIIа клас – 31.05.2021г.

IVа, IVб, Va, Vб, VIа и VIб клас – 15.06.2021г.

VIIа и VIIб клас – 30.06.2021г.

График за приключване на учебните часове по училищния учебен план