Стратегия за развитие на Пето ОУ „Христо Ботев“ за 2020 – 2024 година

Етичен кодекс и правила за учебната 2023 – 2024 година

Правилник за утройство и дейността на Пето ОУ „Христо Ботев“

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023 – 2024

Годишен план на Пето ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023 – 2024 година

Училищна програма за занимания по интереси за 2022 – 2023 година

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците 2023 – 2024 година

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа за 2023 – 2024 година

План за квалификационна дейност на Пето ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2023 – 2024 година

План за заседанията на педагогическия съвет за 2023 – 2024 година

Годишен план за работата на училищната комисия по БДП през 2023 – 2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023 – 2024 година