Стратегия за развитие на Пето ОУ „Христо Ботев“ за 2020 – 2024 година

Етичен кодекс и правила

Правилник за утройство и дейността на Пето ОУ „Христо Ботев“

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Годишен план на Пето ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2021 – 2022 година

Програма за превенция на ранното напускане на ученици през 2021 – 2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за 2021 – 2022 година

Училищна програма за занимания по интереси за 2021 – 2022 година

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците

Мерки за повишаване качеството на образование

План за квалификационна дейност за 2021 – 2022 година

План за заседанията на педагогическия съвет за 2021 – 2022 година

Годишен план за работата на училищната комисия по БДП през 2021 – 2022 година