проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТ Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от
уязвимите групи в Община Монтана

ОБЯВА – ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“