проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТ Социално-икономическа и образователна интеграция на лица от
уязвимите групи в Община Монтана