Училището използва платформата https://adminplus.bg за електронен дневник.
За регистрация на ученик или родител в приложението се обърнете към съответния класен ръководител за съдействие.